ลิขสิทธิ์  

ตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

38384
09.08.59

          กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งการออกประกาศดังกล่าวมีวัตถประสงค์เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลตัวแทนรับมอบอำนาจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินคดีให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวแทนที่มาแจ้งข้อมูลกับกรมฯ ซึ่งตัวแทนที่มาแจ้งข้อมูลกับกรมฯ จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศกำหนด และหากปรากฎว่าตัวแทนรายใดมีพฤติกรรมที่ไม่สุจริต กรมฯ สามารถยกเลิกหรือพักการใช้บัตรตัวแทนดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ใช่มาตรการบังคับและบัตรตัวแทนไม่ใช่เงื่อนไขของการจับกุมปัจจุบันเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนจึงไม่มีการแจ้งข้อมูลต่อกรมฯ ทั้งนี้ในการแจ้งข้อมูลตัวแทนหรือการมีบัตรตัวแทนหรือไม่ ไม่ใช่เงื่อนไขในการใช้สิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์หรือการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 

ข้อมูลการเป็นตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

 BannerAgent

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 อีเมล์ : Dipadmin@moc.go.th สายด่วน 1368 
รองรับการทำงานบน Internet Explorer v9+, Firefox v.20+, Safari v.5+, Chrome v.25+, Opera v.10+

W3C WIA AAA WCAG20 ipv6 ready

จำนวนผู้ชม : 9731166

กรมทรัพย์สินทางปัญญา